ΠΙΣΤΟΙΠΟΙΗΣΗ ISO ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΔΡΑ

Η ΛΗΔΡΑ έχοντας πίστη στην ποιότητα των προϊόντων της και αφοσίωση στην καινοτομία, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων - Απαιτήσεις για τους Οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων που ανταποκρίνοτναι στις απαιτήσεις του:

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005

 

 

 

 

 

 

 

 

BIO HELLAS ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ